rotaion

VUI LÒNG XOAY THIẾT BỊ CỦA BẠN

TIGER BEER KHUYẾN CÁO

GIỚI THIỆU

Để đảm bảo rằng tất cả chúng ta được hưởng các tiện ích từ trang web Tiger Beer, chúng tôi đã đưa ra các hướng dẫn sau đây. Trong các điều khoản, điều kiện sử dụng và bảo mật, bạn sẽ tìm thấy các thông tin chi tiết về các chính sách và các quy định của chúng tôi. Chúng tôi đề nghị bạn đọc kỹ các thông tin này. Các thông tin này chỉ là những thông tin cơ bản.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG

Các điều khoản và điều kiện sử dụng ("Điều khoản sử dụng") áp dụng cho tất cả các lần sử dụng trang web này của Vietnam Brewery Limited ("VBL"), cũng như cho tất cả các thông tin, kiến nghị và/ hoặc các dịch vụ cung cấp cho bạn hoặc thông qua trang web này ("Thông tin").

Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc áp dụng của các điều khoản sử dụng. Chúng tôi lưu ý rằng các điều khoản sử dụng này có thể được thay đổi theo thời gian. Các thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng. Người sử dụng nên thường xuyên đọc các điều khoản sử dụng.

THÔNG TIN VÀ TRÁCH NHIỆM

Thông tin chỉ dành cho mục đích chung và không mang tính chất tư vấn. VBL không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng trang web này, bao gồm cả trường hợp thông tin không đủ hoặc thiếu chính xác, trừ khi thiệt hại đó là do VBL gây ra. VBL sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại do thông tin thiếu phù hợp, không kịp thời hoặc không chính xác.

VBL sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại do việc sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử, bao gồm những thiệt hại từ việc chậm trễ trong việc cung cấp thông tin điện tử, thao tác hoặc ngăn chặn các chương trình máy tính và virus. VBL từ chối các bảo đảm, bao gồm các điều kiện, chất lượng, mua bán hoặc các mục đích không vi phạm.

THÔNG TIN CỦA BÊN THỨ BA

Thông tin có nguồn gốc từ bên thứ ba là ý kiến ​​cá nhân của bên thứ ba. HAP không chịu trách nhiệm về thông tin như vậy.

Các liên kết trên trang web này có thể dẫn người xem truy cập đến các trang web bên ngoài được duy trì bởi bên thứ ba. VBL không chịu trách nhiệm về nội dung và chức năng của các trang web bên ngoài đó. VBL sẽ cũng không chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp trên các trang web bên ngoài đó.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trừ khi có chỉ định khác, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với trang web này và các thông tin đều thuộc sở hữu của VBL. Những quyền này bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả bản quyền, quyền đối với tên thương mại, chữ nhãn hiệu, hình ảnh nhãn hiệu, biểu tượng của VBL, không giới hạn quyền đối với "Tiger".

Người sử dụng được phép đọc trang web này và các thông tin và làm bản sao cho mục đích sử dụng cá nhân của mình, ví dụ bằng cách in hoặc lưu trữ. Tất cả các mục đích sử dụng khác, ví dụ như sao lưu, tái bản website (hoặc một phần) cho bất cứ website nào khác, đều không được phép.

Ý KIẾN KHÔNG YÊU CẦU

Trong trường hợp bạn tự gửi ý tưởng và/hoặc tài liệu, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, phần mềm, thông tin qua trang web này hoặc gửi các tài liệu đó cho VBL qua email hoặc cách khác, VBL được sử dụng, sao chép và khai thác thương mại đến mức tối đa và miễn phí. VBL sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ bảo mật đối với các vật liệu như vậy.

Bạn yêu cầu bồi thường phải gánh chịu phát sinh bởi HAP do hậu quả của việc sử dụng và khai thác các tài liệu vi phạm các (sở hữu trí tuệ) quyền của bất kỳ bên thứ ba hoặc là trái pháp luật đối với bên thứ ba.

TÁCH BIỆT

Nếu điều khoản sử dụng bị vô hiệu một phần,các bên sẽ tiếp tục bị ràng buộc bởi phần điều khoản còn lại giống nhau. Các bên sẽ thay thế một phần trống bằng cách quy định hợp lệ và có hiệu lực pháp luật tương ứng với những khoảng trống phần đó, có tính đến nội dung và các điều khoản sử dụng.

LUẬT PHÁP VÀ THẨM QUYỀN

Các Điều khoản sử dụng này chỉ được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh liên quan đến các điều khoản sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn, các tranh chấp liên quan đến sự tồn tại và giá trị của chúng, sẽ được giải quyết bởi các tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Trang web này dành riêng cho thương hiệu Tiger Beer (website) được cung cấp bởi Vietnam Brewery Limited (VBL), một công ty tổ chức theo luật của Việt Nam ("HAP"). Website này có sử dụng "cookies". Cookies là các tập tin văn bản nhỏ mà website lưu vào thiết bị của người dùng.

Cookie được sử dụng trên trang Web

Website sử dụng các cookies cho các mục đích sau:

  • Chức năng cookies: các tập tin cookie được sử dụng để nâng cao thân thiện với người sử dụng của trang web. Ví dụ, một cookie được đặt để ghi nhớ đất nước của bạn và các thiết lập ngôn ngữ và ghi nhớ các thông tin bạn đã gửi trên trang web. Nếu không có cookie này, bạn sẽ phải nhập lại tuổi khẩu trước khi tất cả các trang web bạn muốn ghé thăm.
  • Analytics cookies: HAP sử dụng cookie của Google Analytics, với mục đích để phân tích khách truy cập sử dụng trang web. HAP có thể cải tiến cho khả năng sử dụng của trang web. Google chỉ xử lý dữ liệu thu được thông qua các trang web trong một hìnhnthức ẩn danh. Xin vui lòng truy cập vào www.google.com / analytics để biết thêm thông tin về Google Analytics.
  • Third party cookies: Website cho phép các tập tin cookie bổ sung của bên thứ ba. Điều này cho phép người dùng chia sẻ nội dung của trang web trên mạng xã hội. Những bổ sung còn nâng cao thân thiện với người sử dụng, ví dụ với các bổ sung Facebook vào người sử dụng trang web chỉ đơn giản là có thể đăng ký vào trang web với các chi tiết tài khoản Facebook của họ. Các dữ liệu thu thập bởi các bên thứ ba thông qua các bổ xung được độc quyền bởi bên thứ ba như HAP không thể đọc được các tập tin cookie (và cũng không có thể các bên đọc các tập tin cookie của HAP). Để biết thông tin liên quan đến các tập tin cookie của bên thứ ba hãy kiểm tra chính sách bảo mật của bên thứ ba tương ứng.

Các tập tin cookie chức năng của trang web được lưu trữ bởi HAP trên máy tính của bạn chỉ còn hiệu lực trong thời gian bạn trên Website.


Thay đổi thiết lập của bạn

Bằng cách thay đổi các thiết lập trong trình duyệt web của bạn, bạn sẽ được thông báo nếu một cookie được lưu trữ trên máy tính của bạn. Bằng cách thay đổi các thiết lập, bạn cũng có thể thiết lập trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies từ Website này. Tuy nhiên, nếu trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies từ trang web này, bạn có thể không thể truy cập hoặc sử dụng tất cả các tính năng của Website này.

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Tổng quát

HAP là bộ điều khiển xử lý tất cả dữ liệu cá nhân thu thập thông qua trang web. HAP tôn trọng sự riêng tư và tuân thủ các quy định của đạo luật bảo vệ dữ liệu Singapore. HAP không thu thập hay xử lý dữ liệu cá nhân thông qua các tập tin cookie chức năng được đặt bởi HAP. HAP chỉ xử lý dữ liệu cá nhân mà người dùng tự nguyện cung cấp cho HAP, bằng cách đăng ký trên trang web cho một dịch vụ được cung cấp bởi trang web. Thông tin này có thể bao gồm tên của người sử dụng đầu tiên và cuối cùng, địa chỉ e-mail, ngày sinh và nước cư trú. Mục đích chính của HAP trong việc thu thập và chuyển giao các dữ liệu cá nhân sẽ được cung cấp một người sử dụng với tất cả các dịch vụ và các trò chơi của trang web và dễ dàng sử dụng của trang web.

Chuyển giao, lưu trữ và xử lý dữ liệu

Việc chuyển giao, lưu trữ và xử lý dữ liệu thu thập thông qua trang web này được bảo đảm bằng kỹ thuật thông thường hiện nay. HAP có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các công ty tập đoàn. HAP cũng có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba, mà sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của HAP và thuộc trách nhiệm của HAP. Trong trường hợp HAP bán tất cả hoặc một số các tài sản hoặc cổ phần của một nhóm công ty mà dữ liệu cá nhân đã được chuyển giao cho một bên thứ ba, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được cung cấp cho bên thứ ba này. HAP sẽ không cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ khi có một nghĩa vụ pháp lý để làm như vậy.

Truy cập, chỉnh sửa và loại bỏ

Bạn có thể yêu cầu HAP để cung cấp truy cập vào các dữ liệu cá nhân đã thu thập được về bạn bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể yêu cầu HAP để sửa chữa hoặc xóa dữ liệu cá nhân. Xin vui lòng gửi email đến corprelationsAPAC@heineken.com trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến bất cứ điều gì trên trang này.

Bảo mật và chính sách Cookie có thể thay đổi theo thời gian. Thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng tải bảo mật sửa đổi và Chính sách Cookie. Người sử dụng trang web nên theo dõi thường xuyên.

Các điều khoản, điều kiện bảo mật và chính sách Cookie sửa đổi lần cuối vào ngày 21 Tháng Năm 2014.

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TIGER BEER

Tiếp Tục

Tiger Beer cam kết uống có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần phải đảm bảo rằng bạn đang ở trên tuổi uống bia rượu hợp pháp và bạn được phép về mặt pháp lý để xem trang web này ở nước bạn .Bạn đọc và chấp nhận các điều khoản và điều kiện. Nhấn đồng ý với các điều khoản của trang web này.